AVIDOW WARRANTY 
 
Tel:    +86 755 84850301
E-mail: after-sales@avidow.com   
Warehourse (For goods retuning ):1505 Building 4, LongFeng Road ,XingSheng ,Long Gang Street , Shenzhen ,China 518126